Beste vrijwilligers en alle bezoekers van de Kloostertuin.

Allereerst staan wij stil bij degenen die in 2019 ontvallen zijn en regelmatig ons steunpunt bezochten. Laat ons de herinneringen aan hen blijven bewaren.

In De Kloostertuin zijn bijna alle zorg en dienstenfuncties aanwezig: denk
o.a. aan bloedprikpost, zorgcoördinatie, klussendienst, dagopvang, ontmoeting, respijtzorg, het mantelzorg-project en voor twee zorgpartners de WMO loketfunctie.

Komend jaar gaan we samen met de andere partners werken aan realisering een mooi cadeau voor onder andere de Kloostertuin in de vorm van een prachtig / passend onderkomen in de nieuwe MFA te Hapert met een centrum voor welzijn en zorg.

 

Als alle plannen gerealiseerd zijn, kunnen de ouderen van Hapert nog langer in hun eigen omgeving blijven wonen met kwaliteit van leven, zorg en welzijn. Wekelijks komen er om diverse redenen ca. 475 personen in de Kloostertuin. En dat gaat in de toekomst nog meer worden door de aanhoudende vergrijzing.

We liggen goed op het schema met hetgeen wij ons ten doel hebben gesteld, maar er volgen steeds nieuwe ontwikkelingen en veranderingen in het sociaal domein. Wij zullen die nauwgezet volgen en indien mogelijk in ons dorp realiseren. Denk hierbij b.v. een gezamenlijk eetpunt voor ouderen en de nieuwe Kloostertuin.

Vrijwilligers zijn in onze Hapertse samenleving onmisbaar. Misschien hebt u ook gelezen, dat het vrijwilligerswerk onder enorme druk staat. Veel organisaties en verenigingen ondervinden steeds meer problemen met het werven en behouden van vrijwilligers en houden daardoor op te bestaan. Meer en meer wordt de vrijwilliger geconfronteerd met ontevredenheid en te hoge eisen die de samenleving aan het vrijwilligerswerk stelt en vaak door degenen die zelf nooit bereikbaar zijn om iets voor een ander te doen. Het bestuur van De Kloostertuin is trots op de hechte club van ca.70 vrijwilligers.
Ik spreek mijn waardering en dank uit voor jullie inzet en betrokkenheid, want die zijn namelijk mede bepalend voor de toekomst van de Kloostertuin en dus voor het wonen, de zorg en het welzijn van onze ouderen in Hapert. Ik vertrouw erop dat we samen de komende jaren onze ouderen kunnen blijven bijstaan.

Ga niet mee in de polarisatie, het generaliseren en opzetten van groepen mensen tegen elkaar. Laten we waken voor een dreigende scheuring in de maatschappij op basis van leeftijd, welstand, digitale vaardigheid, afkomst of opleiding. Dat we er met elkaar in slagen om vorm en inhoud te geven aan de letterlijke betekenis van het woord ‘samenwerking’ dat is mijn grootste wens voor het nieuwe jaar!
U kunt op ons rekenen.

Ik wens u en uw dierbaren het allerbeste toe voor het nieuwe jaar. Mocht u of uw naasten afhankelijk zijn van zorg, dan hoop ik dat je de aandacht krijgt die je verdient. Dat 2020 jullie allen mag brengen, wat jullie van dit nieuwe jaar verwachten en zeker veel gezondheid, vrede, en hulpvaardigheid voor elkaar.
Zorg goed voor jezelf!

Antoon Poppeliers, voorzitter Steunpunt de Kloostertuin Hapert.